จาก ฿7,900
ตรวจสอบ

เรียนขับเครื่องบิน Simulator และทดสอบบินจริง

Created with Sketch. สมุทรสาคร
ยังไม่มีรีวิว

ภาพรวม

พิเศษได้สัมผัสประสบการณ์ขับเครื่องบินจริง พร้อมรับใบประกาศ

ระยะเวลา

1 วัน

การยกเลิก

ยกเลิกไม่ได้

จำนวนคน

10 คน

ภาษา

English

กิจกรรมที่คุณจะได้ทำ

Itenirary
07.30
นำท่านเดินทางสู่ สนามบินทดลองขับ ให้ท่านได้ทดลองขับเครื่องบิน ทั้งนี้ลูกค้าจะต้องอบรมภาคพื้นพร้อมฟังบรรยายความรู้เบื้องต้นทางด้านการบิน พร้อมทดลองฝึกเครื่องบินแบบจำลองเพื่อเพิ่มทักษะ
 ความเข้าใจก่อนทำการบินจริง
Itenirary
12.00
บริการอาหารกลางวัน ณ สนามฝึกบิน (ข้าวกล่อง)
 จากนั้นให้ท่านสัมผัสประสบการณ์ใหม่ในการทดลองขับเครื่องบินจริงกับครูฝึกสอนมืออาชีพ ใช้เวลา
บิน 30 นาที พิเศษ!! สำหรับท่านที่เรียนขับเครื่องบิน ทางเรามีบริการชุดนักบิน + VDO พร้อมรับใบประกาศยนีบัตร
Itenirary
.........
สมควรแก่เวลาเดินทางกลับสู่กรุงเทพฯ


อัตราค่าบริการรวม/อัตราค่าบริการไม่รวม

 • ครูฝึกและทีมงาน ที่จะคอยดูแลและอำนวยความสะดวกในการฝึก
 • ชุดนักบิน+VDO
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3% (เฉพาะในกรณีที่ต้องการใบกำกับภาษีเท่านั้น)

เงื่อนไขในการจอง

มัดจำค่าทัวร์ 5,000 บาทภายใน 3 วันที่ทำการจอง พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและเบอร์โทรผู้เดินทางพร้อม
ทั้งแนบหลักฐานการชำระเงิน

ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ ชำระก่อนการเดินทาง 20-30 วัน

หมายเหตุ

 1. รายการข้างต้นทางบริษัท ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า แต่ยุติธรรมสำหรับท่าน
 2. หากท่านไม่ได้เดินทางในวันที่กำหนด กรุณาแจ้งล่วงหน้าภายใน 3-4 วัน หากท่านไม่แจ้งในระยะเวลาที่กำหนด ท่านจะไม่สามารถเรียกร้องเงิน หรือส่วนบริการที่ขาดหายไปมาทดแทนได้
 3. ทางบริษัทไม่รับผิดชอบในความเสียหาย หรือการยกเลิกการเดินทางที่เกิดจากเหตุสุดวิสัย อาทิ ภัยจากธรรมชาติ ภัยจากสงคราม การจลาจล การนัดหยุดงาน หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่างๆ
 4. เมื่อท่านต้องการสำรองที่นั่ง จะต้องชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมดตามวันที่ที่กำหนดเท่านั้น

ข้อแนะนำสำหรับการเดินทาง

เที่ยวไทย สบายใจ ปลอดภัยจากโควิด19 ทันทีที่เข้าพื้นที่สนามทางบริษัทฯ จะเตรียมไว้ให้ทุกท่านดังนี้

 1. ตรวจวัดอุณหภูมิด้วยเครื่องอินฟาเรดแบบสัมผัสก่อนเข้าพื้นที่
 2. แมสปิดจมูก
 3. เจลล้างมือ (ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาด)
 4. กรุณากรอกรายละเอียดแบบฟอร์ม ต.๘-คค

สถานที่จัดกิจกรรม

Created with Sketch. สมุทรสาคร

รีวิว

0/5
ยังไม่มีรีวิว
อ้างอิงจาก 0 รีวิว
ดีมาก
0
ดี
0
ปานกลาง
0
แย่
0
แย่มาก
0
แสดง 1 - 0 จาก 0 ทั้งหมด

เขียนรีวิว

Created with Sketch.
จาก ฿7,900